Důvody pro změnu výukyDůvody pro změnu výuky


Vzdělávací systém pro 19. století už nebude stačit

Dnešní děti budou muset během svého aktivního života čelit celé řadě změn a nečekaných situací, protože svět se vyvíjí stále rychleji. Postupy a znalosti, které si osvojujeme ve škole, jsou velice rychle nahrazovány novými a je jasné, že kdo chce v životě uspět, musí se celý život učit. Všichni učitelé si uvědomují, že dnešní děti „jsou jiné“. Ještě stále v naší výuce převládá systém vytvořený pro potřeby industrializace a modernizace 19. století. Jenže stejně tak, jak jsme již téměř vyčerpali fosilní paliva, na kterých byla postavena industrializace a nyní se díváme po náhradních zdrojích, stejně tak se už nestačí jen staré metody a musíme se podívat po nových.
Učiva neustále přibývá v důsledku rozvoje vědeckých poznatků. To, co zůstává stejné, jsou již zmíněné kompetence. Navíc jsou kompetence snadno přenositelné z jednoho povolání do druhého.
Rozvoj kompetencí změní styl práce a vnímání učiva, ale nepřidává více informací – více probírané látky.

Devalvace akademického vzdělání

V následujících 30 letech, dle odhadů UNESCO, dokončí na celém světě vysokou školu více lidí než od počátku dějin. Dochází k inflaci akademického vzdělání. Není tomu tak dávno, kdy titul byl zárukou získání práce. Nyní však tam, kde by dříve stačilo dosáhnout bakalářského stupně vzdělání, je nyní potřeba získat magisterský titul a je možné, že pro stále více zaměstnání budeme potřebovat doktorát. Konkurence mezi absolventy je veliká a rozhodovat budou dovednosti, které má daný uchazeč „navíc“.

Nejsme v tom sami, aneb kompetence jsou rozvíjeny po celém světě

Tuto skutečnost si už jednotlivé vzdělávací systémy postupně uvědomují a zaměřují se na tzv. měkké dovednosti, tzv. kompetence. Jde o „soubor vědomostí, dovedností a postojů, ve kterém je vše propojeno tak výhodně, že díky tomu člověk může úspěšně zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostává ve studiu, v práci, v osobním životě. Mít určitou kompetenci znamená, že se dokážeme v určité přirozené situaci přiměřeně orientovat, provádět vhodné činnosti, zaujmout přínosný postoj.“  V českém prostředí jsou známy z Rámcových vzdělávacích programů RVP, dle kterých si jednotlivé školy vytvářely své Školní vzdělávací programy. V RVP můžeme najít šest kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní a občanské. Plány k rozvoji kompetencí bychom mohli najít ve vzdělávacích programech většiny vyspělých států světa, ať už se jmenují, popř. jsou definovány jakkoliv.  Důležité je tento trend zachytit, aby nám zbytek světa v této důležité oblasti neutekl. Investice do rozvoje lidských zdrojů jsou jednou z vůbec nejdůležitějších státních (i rodinných) investic, pokud chceme udržet krok s vyspělým světem.

Jazyk