ŠikanaŠikana


Tématem tohoto příspěvku je šikana a stávající i nové možností jejího předcházení ve školách a školských zařízeních. Šikana je jednou ze závažných forem rizikového chování, se kterou se celá řada pedagogických pracovníků setkává ve své každodenní praxi a je nucena ji řešit. My jim k tomu chceme poskytnout další prostředky.

Šikana a známá fakta

Šikana zahrnuje celou škálu nežádoucího chování, patří sem mj. omezování osobní svobody, ponižování, nadávání, zastrašování, hrubé žertování, výsměch, vydírání, poškozování osobních věcí, tělesné napadání, šikana je tedy ohrožování zdraví či dokonce života. Šikana představuje závažné narušení interpersonálních vztahů uvnitř dané skupiny. Prokazování této formy násilí nebývá jednoduché, šikana zůstává často skrytá. V některých případech k jejímu odhalení a řešení nemusí dojít vůbec. Zároveň je potřeba dodat, že oběť šikany se není schopna účinně bránit, a to z nejrůznějších příčin (věk, početní převaha agresorů, handicap oběti aj.). Obětí šikanování se může stát každý. Někdo proto, že v něčem vyniká, jiný proto, že není dostatečně bystrý nebo třeba nemá to správné značkové oblečení, zkrátka, důvod se vždycky najde.

Šikana bývá záměrná, opakovaná, dlouhodobá se zvyšující se intenzitou útoků. Mezi agresorem a obětí je patrný výrazný nepoměr sil. Agrese je většinou zcela samoúčelná, je cílem agresorova jednání, neboť mu přináší psychický zisk v podobě vnitřního uspokojení z pocitu dominance, převahy a moci. Oběť šikany prožívá útoky jako frustrující a devastující. Příčin výskytu šikany v dětských kolektivech můžeme uvést celou řadu např. nezdravé klima ve skupině (lhostejnost, strach), neosobní prostředí, špatné mezilidské vztahy ve skupině, narušená komunikace mezi členy skupiny, nedostatek prevence, neinformovanost, přítomnost agresivního jednice, konformita kolektivu apod. Tím výčet samozřejmě nekončí. I pro zkušeného pedagoga bývá někdy obtížné šikanu odhalit. Nejzávažnější negativní roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů i dalších účastníků. Strach oběti, pachatelů i mlčících účastníků vytváří atmosféru jakési falešné solidarity. 

Šikana a prevence

Samozřejmě, že nejdůležitější je primární prevence šikany. Metodický pokyn MŠMT k prevenci řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení předkládá soubor doporučení a postupů, jak vytvořit Program proti šikanování, který je pevnou součástí Minimálního preventivního programu. Preventivní program proti šikaně může být ve škole realizován buď samotnými pedagogy či škola může pro jeho realizaci navázat externí spolupráci s některou odbornou na šikanu specializovanou organizací. Výše uvedené i spolupráce s odborníky patří k běžné praxi na většině škol. 

Šikana a Kompetence pro život 

Další cestou, jak šikaně předcházet – a to je naše nabídka vám pedagogům - je průběžně začleňovat žákovské interaktivní skupinové aktivity přímo do výuky. Nutnost spolupracovat na zadaných úkolech, kráčet k cíli společně, vyvíjet kolektivní úsilí, přináší poznání, že mnohé situace je jak vhodnější, tak výhodnější, řešit společně s ostatními než osamoceně a že každý má čím přispět.  Je to příležitost pro zapojení izolovaných jedinců, kteří se stávají obětí šikany nejčastěji.  Prožitkové učení podporuje pozitivní třídní klima, partnerství, vzájemnou toleranci, sebekontrolu, empatii a pozitivní socializaci žáků. Buduje se při něm sebeúcta a sebedůvěra. Žáci dostávají příležitost uvědomit si, v čem jsou dobří oni a v čem ostatní, poznat, co v nich vězí, učí se poznávat svou cenu. Je to právě sebeúcta, která je důležitou podmínkou zdravého fungování, která je neopominutelným faktorem v souvislosti s šikanováním. Učitel by měl žákovskou kooperaci využívat při všech činnostech, které k ní dávají příležitost. 

Náš projekt Kompetence pro život vám nabízí šest rozsáhlých sad skupinových (ale i individuálních) aktivit. Jejich největší předností je, že je můžete snadno aplikovat v celé řadě vyučovacích předmětů, ale také při aktivitách mimoškolních (výlety, školy v přírodě …). Zaměřují se na rozvoj kompetencí, které jsou důležité pro život. Budují u žáků reálné dovednosti a žádoucí postoje. Rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti a učí účinným způsobům nekonfliktního (asertivního) jednání. Bezesporu proto mohou posloužit i jako účinný nástroj pro předcházení šikaně. 

Nedělejme si iluze, vymýtit šikanu není snadné, ale čím více se podaří rozvinout žádoucí kompetence a postoje žáků, tím větší je naděje na její eliminaci.


Jazyk