Učitel a kompetence pro životProč právě Kompetence pro život


To, že jsou dnešní studenti „jiní“, než byli v minulosti, někteří lidé často komentují tvrzením, že to o sobě říkají dvě po sobě jdoucí generace vždy. Jistě je to pravda, ale možná že stojí za úvahu, zda za tím není i něco více.

Dnešní generace mladých již nepoznala svět bez internetu, mobilů, počítačů, digitální video a audiotechniky a dalších vymožeností dnešního moderního světa. Je zvyklá přijímat informace rychle a dává přednost obrazu a grafice před textem. Systém současného školství, který ještě stále vychází z ducha osvícenství a byl vytvořen pro industriální společnost, nemůže těmto lidem vyhovovat svou strnulostí ani obsahem.

system image

Éra industrializace vyžadovala od školství výchovu univerzálního, poslušného dělníka, který plní rozkazy svých nadřízených. I prostředí školy připomínalo továrnu se zvoněním, přesným řádem, časovým harmonogramem, pořádkem apod. Tak trochu to vypadá, jako bychom chtěli děti vyrábět jako na běžícím pásu (viz obrázek). 

Období nadvlády sekundárního sektoru je však pryč, nyní hraje prim terciární sféra (služby) a práce s informacemi (často považována za čtvrtou oblast hospodářství). Tento jev bude stále silnější, jak se průmyslové provozy budou přesouvat do států s levnější pracovní silou. Stojíme v oblasti školství před problémem, jak na tyto změny reagovat a zejména, jak připravit naše žáky a studenty pro trh práce. Ten se však rychle mění a není možné odhadnout, jak se bude vyvíjet během kariérního života mladých lidí, kteří právě vycházejí školu. Jistou odpovědí je rozvoj klíčových kompetencí, které bychom mohli charakterizovat jako soubor dovedností, znalostí a postojů, jež jsou na rozdíl od profesních dovedností univerzálně využitelné v jakémkoliv povolání, ale i v osobním životě. Mohli bychom také říci, že se jedná o vše, co zaměstnavatelé požadují od zaměstnanců mimo jejich profesní znalosti. Mluvíme zde o komunikaci, práci v týmu, schopnosti vyhledávat a orientovat se v informacích, samostatně se rozhodovat a řešit problémy, být ochoten se celý život dále vzdělávat a být podnikavý. Všechny tyto vlastnosti mají delší životnost než profesní dovednosti, zvyšují potenciál jednotlivých uchazečů o zaměstnání a mohou sloužit i jako základ pro další učení.

Učitelé a Kompetence pro život 

To vše si uvědomují mnozí učitelé, ale i další odborníci a reagují na to také vlády jednotlivých států. Snad ve všech vyspělých zemích světa je rozvoj kompetencí součástí dlouhodobých vzdělávacích strategií. Česká republika není výjimkou a má rozvoj kompetencí významně obsažen v současné školské reformě v tzv. Rámcových vzdělávacích programech. Naplnění obsahů a cílů v tomto dokumentu je ponecháno na učitelích, což je pro ně jistě velká příležitost a výzva, jak učinit výuku pro sebe i žáky a studenty specifickou a odpovídající konkrétním potřebám. Na druhou stranu to klade na učitele velké nároky zejména proto, že současná příprava budoucích učitelů na pedagogických fakultách dosud nepřikládá rozvoji kompetencí dostatečnou váhu. Informace se dostávají k učitelům často zprostředkovaně a roztříštěně v rámci celé řady školení, projektů a samostudia a chybí komplexnější náhled a tím i systematičtější přístup k rozvoji kompetencí u žáků a studentů.

Klíčové kompetence v odborné literatuře 

Objevuje se také stále větší počet knih věnujících se problematice kompetencí. Samotné ministerstvo školství vydalo již v rámci zmiňované reformy několik prací, např. Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu, Klíčové kompetence v základním vzdělávání, Klíčové kompetence na gymnáziu ad. Také komerční nakladatelství vydala překlady děl ze zahraničí, popřípadě díla českých autorů k této problematice. Nevýhodou těchto prací, přes jejich bezpochyby velkou hodnotu, je, že se často zaměřují na jeden předmět (např. matematika), oblast (např. člověk a společnost nebo člověk a příroda), kompetenci (např. kreativita, komunikace), na jeden typ technik (dramatické aktivity) a neposkytují tak komplexnější pohled.

Ačkoliv jsou tyto práce napsány velice přesvědčivě a poutavě, působí pouze omezeně prostřednictvím psaného textu. Čtenáři (učitelé) jsou zpravidla o obsahu přesvědčeni, ale nemají možnost si po „pouhém“ přečtení vše zažít, vyzkoušet a zvnitřnit si postupy vedoucí k rozvoji kompetencí. Často neví, jak nově nabyté závěry přenést do vlastní praxe, ačkoliv jednotlivé knihy přinášejí zpravidla několik námětů a příkladů, jakých způsobem konkrétně rozvíjet kompetence u žáků a studentů. Těchto příkladů však většinou není mnoho.

Dosud asi nejkomplexnější dílo od kolektivu autorů pod vedením Barbary Čechové vydané společností SCIO Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce obsahuje zhruba 100 aktivit rozdělených do šesti oblastí pro jednotlivé klíčové kompetence. Jednotlivé aktivity jsou v jednotlivých knihách představeny s různou mírou podrobnosti rozpracování, zpravidla neobsahují přílohy, které by mohli učitelé rovnou použít. Tato skutečnost stěžuje přenos do samotné praxe. Další ožehavou otázkou je cena jednotlivých knih. Ne všechny školy si mohou dovolit vybavit své pedagogy větším množstvím odborné literatury k jejich práci. Výpůjčka z knihovny může tuto situaci řešit pouze dočasně.

V rámci projektu Kompetence pro život jsme navázali na dosavadní úspěchy společnosti RPIC-ViP s.r.o. v oblasti rozvoje měkkých dovedností (kompetencí) a ve spojení s učiteli Moravskoslezského kraje jsme se pokusili přinést co nejkomplexnější nástroj pro rozvoj kompetencí žáků a studentů.

Výhody projektu Kompetence pro život:

  • přináší učitelům konkrétní zážitek s prací a rozvojem kompetencí v rámci dvou dvoudenních školení, při kterých budou mít možnost si některé aktivity přímo vyzkoušet,
  • získané manuály obsahují téměř 400 aktivit (+ další aktivity budou dále přidávány v elektronické podobě na webovém portálu – již teď přes 100 nových aktivit),
  • aktivity jsou napsány pro konkrétní látku z široké škály předmětů, ukazují názorně využití v praxi a po úpravě je možné je užít pro jakoukoliv tématiku,
  • jednotlivé aktivity obsahují přílohy a pracovní listy, které umožňují snadnou aplikaci přímo ve výuce,
  • aktivity jsou zpracovány podrobně včetně požadovaných pomůcek, postupu a hlavní důraz je kladen na získání zpětné vazby od žáků a studentů,
  • vedle šanonů s aktivitami obdrží účastníci ještě sadu šesti videoprogramů.

 

Jazyk