Kompetence ke kooperaciKompetence ke kooperaci


Bez spolupráce se neobejdeme v osobním ani v pracovním životě. Úkoly, které před nás staví život, nezřídka bývají tak náročné nebo složité, že vyžadují, aby se na nich podílel celý tým lidí. Mnohé situace je vhodnější a výhodnější řešit společně s ostatními. Dost často to ani jinak nejde. Proto je kompetence ke kooperaci tak významná.

Při řešení úkolů, které vyžadují součinnost dvou či více osob, je nevyhnutelná partnerská spolupráce. Vyznačuje se mj. vzájemným respektem, konstruktivním přístupem, pozitivními dojmy ze společné činnosti, sdílením znalostí a dovedností, pocitem smysluplnosti, vymezením a posílením zodpovědnosti a sebedůvěry.

SLOŽKY KOMPETENCE KE KOOPERACI

Kompetenci ke spolupráci vnímáme jako připravenost a schopnost jedince podílet se aktivně a zodpovědně na skupinové práci. Je opakem nezdravé soutěživosti stejně tak jako opakem preference pracovat sám.

Pro potřeby základních a středních škol byla kompetence ke kooperaci rozdělena do těchto čtyř složek:

Společný cíl

Snaha i touha dosáhnout stanoveného cíle je „hnacím motorem“ úsilí, na kterém se aktivně podílejí všichni členové skupiny. Samozřejmostí je respektování pravidel, která si skupina nastavila, stejně tak jako práce v souladu s instrukcemi nebo zadáním. Členové skupiny jsou schopni rozeznat silné i slabé stránky jednotlivců. Sdílejí znalosti a dovednosti, zohledňují je, k dosažení společného cíle je využívají, vytvářejí podmínky pro hladce probíhající spolupráci. Členové skupiny dokážou obhájit výsledek společné práce bez ohledu na vlastní názor.

system image

Pružné reagování

Během spolupráce může docházet k nejrůznějším situacím, se kterými je zapotřebí vyrovnat se rychle a konstruktivně. Je proto důležité, aby spolupracující členové skupiny dokázali požádat o pomoc, když ji potřebují nebo sami pomoc poskytovali, když vidí, že ji potřebují druzí. Pružnost souvisí i se schopností zastávat různé skupinové role a schopností být členem různých skupin. Každý člen skupiny zohledňuje jednak vlastní a jednak skupinové potřeby.

system image

Skupinová atmosféra

Pozitivní atmosféra ve skupině, vyznačující se přirozenými, situačně přiměřenými emočními projevy, citovou vřelostí a otevřeností, sehrává při dosahování společných cílů důležitou roli. Napomáhá jí vzájemný respekt, diskuze, ochota naslouchat, podporování přínosných námětů, vzájemné povzbuzování i společně prožívaná radost z úspěchů. Nejde o to zříci se kritiky a kritického náhledu; kritické výhrady mohou projevit všichni zúčastnění. Konflikty však nesmí být destruktivní. Rozdílná stanoviska nebo názory jsou pronášeny bez zášti, s logikou a nadhledem. Skupina má stále na paměti, že cílem je dospět k vyřešení úkolu, ke společnému závěru, konkrétnímu postupu, dohodě

system image

Zpětná vazba

Smyslem zpětné vazba je pomoci členům skupiny dozvědět se něco o sobě, o vlivu jejich konání nebo chování na ostatní, na průběh či výsledek společného úsilí. Má napomoci identifikovat to, v čem je jejich počínání neadekvátní a co je na něm zapotřebí změnit, aby byl výsledek společného úsilí kvalitnější. Stejně tak však musí identifikovat to, v čem si členové skupiny vedou dobře a co by mělo zůstat nezměněno.

system image

Zpět

Jazyk