Kompetence k podnikavostiKompetence k podnikavosti


KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI

Podnikavost člověka se nemusí nutně projevovat tím, že podniká. Je to spíše určitý motor, životní síla, která jej žene kupředu něco dělat, vymýšlet, být aktivní. Samozřejmě je nezbytná pro každého podnikatele, žádoucí je ale i u ostatních - souvisí s hledáním inovací a se zlepšováním.

Kompetence k podnikavosti je schopnost aktivně pozorovat prostředí, hledat v něm příležitosti a přetvářet je s cílem získat úspěch (ten nemusí být vyjádřen pouze finančně, může jít o zlepšení kvality, efektivity, výkonu apod.). Kompetence k podnikavosti se projevuje v pracovním prostředí i ve volném čase. Základem podnikavosti je vnitřní motivace, tvořivost, zvládnutí rizik a připravenost ke změnám.

SLOŽKY KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI

Pro potřeby základních a středních škol byla kompetence k podnikavosti rozdělena do čtyř následujících složek:

Proaktivní přístup a tvořivost

Aktivní a tvořivý přístup k životu je základem každého podnikání. Jeho podstatou je schopnost vnímat příležitosti, dívat se na svět jinýma očima, improvizovat, překonávat překážky, hledat způsoby, jak to půjde, a nikoli důvody, proč něco nejde.

system image

Schopnost převést nápady na plány a jejich realizace

Umět najít jednotlivé kroky, které jsou potřebné k realizaci záměru, dokázat odhadnout čas, vyhodnocovat, zda realizace postupuje v souladu s plánem, poučit se pro příště.

system image

Osobnostní předpoklady

Je velmi důležité, aby podnikavý člověk znal sám sebe – své silné a slabé stránky – tato znalost mu umožní fundovaně se rozhodovat, klást si reálné cíle, dělat správná rozhodnutí, jednat samostatně. Pro úspěch v podnikání je dále zásadní zvládání emocí, a zejména schopnost prosadit se.

system image

Schopnost přijímat riziko

Opačným pólem příležitosti je riziko. Management rizik spočívá v dovednosti riziko poznat, předvídat, vyhodnotit a zvládnout. Součástí práce s rizikem je také schopnost hospodařit s penězi, která spadá do oblasti finanční gramotnosti.

system image

Zpět

Jazyk