Kompetence k efektivni komunikaciKompetence k efektivni komunikaci


Ze všech dovedností, které je zapotřebí si osvojit, stojí v popředí komunikace. Schopnost s lidmi komunikovat efektivně je naším nejdůležitějším aktivem, ať už v životě společenském, soukromém nebo profesním. Není náhodou, že je to jeden z požadavků, na kterém se shodují všichni zaměstnavatelé při výběru nového pracovníka. Komunikovat efektivně znamená být připraven a schopen jasně a srozumitelně sdělovat, vědomě ostatním naslouchat, umět rozlišovat podstatné od nepodstatného a být vstřícný k potřebám druhých. Při efektivní komunikaci se partneři vzájemně respektují a dochází mezi nimi nejenom k účelné výměně informací, ale také k vzájemnému ovlivňování.

SLOŽKY KOMPETENCE K EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI

Pro potřeby základních a středních škol byla kompetence k efektivní komunikaci rozdělena do šesti následujících složek:

Srozumitelné vyjadřování a prezentace (ústní)

Srozumitelné, výstižné a jasné vyjadřování je základem každé ústní komunikace. Patří sem také schopnosti správného a zřetelného vyslovování, používání přiměřené rychlosti, rytmu, či tempa řeči apod. Důležitý je výběr vhodných komunikačních prostředků s ohledem na cíl projevu, jeho podmínky, okolnosti a adresáty.

system image

Písemné vyjadřování

Také u písemného vyjadřování je důležitá výstižnost a srozumitelnost, včetně vhodného používání slovní zásoby.

system image

Vědomé užívání neverbální komunikace

Patří sem nejen vědomé a vhodné používání prostředků neverbální komunikace (oční kontakt, mimika, gestika, haptika, posturika, proxemika atd.), ale také například schopnost zohledňovat svou úpravu zevnějšku v kontextu různých sociálních situací. 

system image

Naslouchání a zpětná vazba

Nezbytnou součástí komunikace je naslouchání, díky kterému je udržován kontakt s komunikačním partnerem. Patří sem také schopnost vlastními slovy shrnout to, co bylo řečeno, požádat o doplňující informace, dále pak schopnost podat či vhodně přijmout zpětnou vazbu.

system image

Dialog a diskuze

Komunikovat znamená také vést dialog a diskuzi. Sem patří dovednost vyjadřovat a argumenty obhajovat svůj vlastní názor, držet se tématu, popřípadě schopnost vyslechnout názory a návrhy druhých a respektovat je.

system image

Zvládání vyhrocených situací

Také při komunikaci dochází k různým názorovým střetům, nedorozuměním či nátlaku a manipulaci. Důležitá je proto schopnost navrhovat přijatelná východiska (řešení) či připravenost neužívat verbální ani neverbální agresi. Další dílčí složkou je pak dovednost vhodně odmítnout návrhy a názory, se kterými dotyčný nesouhlasí či schopnost odolat manipulaci a říci ne.

system image

Zpět

Jazyk