Výuka jinakVýuka jinak


Důvody, proč využít naše stránky:

RVP versus ŠVP

V Rámcovém vzdělávacím programu RVP je věnována pozornost zejména vzdělávacím cílům a obsahům. Složitý úkol, jak cíle dosáhnout, je svěřen tvůrcům školního vzdělávacího programu ŠVP - pedagogickým pracovníkům jednotlivých škol. Tyto stránky by Vám měly poskytnout podporu pro naplnění RVP prostřednictvím aktivit, které využijete přímo ve vaší praxi!

Smysl školské reformy dle RVP

  1. Promyslet podle nově vymezených cílů vzdělávání, co považovat za nejdůležitější ve výuce.
  2. Vyučovat tak, že vedle vědomostí bude výuka rozvíjet i složitější dovednosti a celoživotní postoje žáka.

Klíčové kompetence versus Kompetence pro život

V RVP jsou klíčové kompetence definovány jako „soubor vědomostí, dovedností a postojů, ve kterém je vše propojeno tak výhodně, že díky tomu člověk může úspěšně zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostává ve studiu, v práci, v osobním životě. Mít určitou kompetenci znamená, že se dokážeme v určité přirozené situaci přiměřeně orientovat, provádět vhodné činnosti, zaujmout přínosný postoj.“ 

V projektu KPŽ jsou využívány dvě definice kompetencí: Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP) v Praze, kde jsou kompetence definovány jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Dle tzv. Lisabonské definice představují kompetence přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost.

Oba projekty zahrnují taxonomii cílů, kterých má být dosaženo pomocí akčních sloves, tzn. že mají činnostní povahu: např. žák vybírá vhodnější řešení z navržených možností a obhájí je. Díky tomu jsou cíle poměrně jasně určitelné a srozumitelné. Zatímco RVP, jak již bylo naznačeno výše, je zaměřena pouze na cíle a jejich obsah, projekt KPŽ obsahuje i náplň, jak těchto cílů dosáhnout konkrétními metodami a aktivitami.
Ačkoliv oba projekty vznikly zvlášť, tak jsou jimi stanovené kompetence ve svém obsahu velice podobné. Nemůže tomu být ani jinak. I srovnání různého pojetí kompetencí v různých kurikulech států po celém světě totiž ukázalo celou řadu stěžejních rysů, které se objevují ve všech. Následující tabulka ukazuje příbuznost kompetencí RVP a KPŽ.

RVP

KPŽ

 Kompetence k učení
 Kompetence k celoživotnímu učení
 Kompetence k řešení problému
 Kompetence k řešení problému
 Kompetence komunikativní
 Kompetence k efektivní komunikaci a k vyhledávání informací a orientaci v nich
 Kompetence sociální a personální
 Kompetence ke kooperaci
 Kompetence pracovní
 Kompetence k podnikavosti
 Kompetence občanské
 Kompetence k vyhledávání informací a orientaci v nich, řešení problému, kooperace a komunikaceJazyk